ΔΩΜΆΤΙΑ

Οι τιμές περιλαμβάνουν πλήρες πρωινό

1 διανυκτέρευση

Νεμωρε δεσερυισε ιδ ιδ φις

€100

2 διανυκτερεύσεις

Ει ευ μελ δεσωρε μαιορυμ

€200

5 διανυκτερεύσεις

Αν εραντ σανστυς ιυδισαβιτ εσε

€400

7 διανυκτερεύσεις

Φις νο δυις σονγυε ρεφορμιδανς σιθ

€600